Knjižnični red

  • Člani in uporabniki knjižnice so se v prostorih knjižnice dolžni ravnati v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica tako, da:

– se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (naj bodo strpni do drugih obiskovalcev, knjižničnih delavcev, upoštevajo red in tišino v čitalnicah),

– starši ali odrasli spremljevalci prevzemajo vso odgovornost za svoje otroke,knjige 470x282

– odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim knjižničnim gradivom,

– upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,

– ne uporabljajo mobilnih telefonov,

– ne vstopajo z rolkami, nakupovalnimi vozički,

– ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen v primeru, ko gre za vodniške pse za slepe in slabovidne,

– v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,

– ne vstopajo v delovna območja zaposlenih in

– sodelujejo ob morebitni sprožitvi varovalnega sistema (RFID) v knjižnici.

  • Odgovorno ravnanje s knjižničnim gradivom in opremo

– Uporabnik ob prevzemu knjižnično gradivo pregleda in opozori knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sam odgovarja za škodo.

– Uporabnik je dolžan s knjižničnim gradivom ravnati skrbno, pazljivo in vestno, predvsem pa ga varovati pred poškodovanjem in uničenjem.

– Če uporabnik ali član gradivo izgubi ali namerno poškoduje, je dolžan knjižnici povrniti škodo.

– Pri poškodbah ali izgubi gradiva mora uporabnik v primeru, da je poškodoval ali izgubil novo gradivo, le-tega nadomestiti z enakim novim.

– Ostalo poškodovano ali izgubljeno gradivo pa je mogoče nadomestiti z novim ali plačati protivrednost novega izvoda gradiva na tržišču.

– Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču.

– Za poškodovano, izgubljeno ali uničeno gradivo, ki ga nadomestijo z novim, uporabnik plača tudi stroške obdelave in RFID nalepke v skladu z veljavnim cenikom.

  • Pravilno in pravočasno vračanje izposojenega gradiva

Član je dolžan redno vračati izposojeno gradivo oziroma sam pravočasno podaljšati rok izposoje. Če član na lastno pest posodi gradivo drugi osebi (članu ali nečlanu knjižnice), nosi vso odgovornost v zvezi z izgubo, poškodbo ali prepozno vrnitvijo gradiva. Gradivo član vrne v enoto, kjer si ga je izposodil.

  • Pravočasno sporočilo spremembe podatkov

O spremembi osebnega imena ali naslova je član dolžan obvestiti knjižnico. Prav tako je dolžan sporočiti izgubo oziroma krajo izkaznice.

  • Preverjanje izpisa ob izposoji

Člani so dolžni preverjati izpis o izposoji: število in vrsto izposojenih enot gradiva, plačila, rok vrnitve gradiva. V primeru napak oz. nejasnosti so dolžni opozoriti knjižničarja. Vrnjeni denar naj član prešteje takoj. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

  • Skrb za osebno lastnino

Knjižnica ni odgovorna za osebno lastnino uporabnikov in članov in ne za morebitno škodo pri uporabi knjižničnega gradiva doma.

  • Skrb za osebno varnost

V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so uporabniki in člani dolžni hitro in tiho zapustiti knjižnico ter slediti navodilom delavcev knjižnice. Uporabniki in člani so v primeru nesreče ali neposredne nevarnosti dolžni takoj obvestiti knjižničarja.

Za mladoletne osebe prevzamejo odgovornost njihovi starši ali skrbniki oziroma drugi odrasli spremljevalci.